در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
محاسبه زمان سفر
آزادراه تهران - قم (عوارضی تهران تا قم)
زمان سفر:
1 ساعت 7 دقیقه
مسیر:
آزادراه تهران - قم (عوارضی تهران تا قم)
زمان سفر:
1 ساعت 7 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
104 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
عوارضی تهران
20 کیلومتر
13 دقیقه
فرودگاه
5 کیلومتر
3 دقیقه
شمس آباد
29 کیلومتر
17 دقیقه
علی آباد
60 کیلومتر
34 دقیقه
قم
آزادراه قم - تهران (قم تا عوارضی تهران)
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسیر:
آزادراه قم - تهران (قم تا عوارضی تهران)
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
105 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
قم
60 کیلومتر
35 دقیقه
علی آباد
29 کیلومتر
17 دقیقه
شمس آباد
5 کیلومتر
4 دقیقه
فرودگاه
20 کیلومتر
12 دقیقه
عوارضی تهران
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 5 دقیقه
مسیر:
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 5 دقیقه
مسافت سفر:
109 کیلومتر
سرعت متوسط:
101 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
تهران
22 کیلومتر
13 دقیقه
رباط کریم
4 کیلومتر
3 دقیقه
پرند
2 کیلومتر
4 دقیقه
کارتینگ پرند
28 کیلومتر
17 دقیقه
مجتمع باران
33 کیلومتر
19 دقیقه
خروجی آزادراه همدان
18 کیلومتر
11 دقیقه
ساوه
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسیر:
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسافت سفر:
109 کیلومتر
سرعت متوسط:
100 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
ساوه
18 کیلومتر
14 دقیقه
خروجی آزادراه همدان
33 کیلومتر
18 دقیقه
مجتمع باران
28 کیلومتر
16 دقیقه
کارتینگ پرند
2 کیلومتر
5 دقیقه
پرند
4 کیلومتر
3 دقیقه
رباط کریم
22 کیلومتر
13 دقیقه
تهران
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
3 ساعت 31 دقیقه
مسیر:
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
3 ساعت 31 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
42 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
19:20 - 1396/01/11
کلاک
42 کیلومتر
58 دقیقه
سیرا
37 کیلومتر
52 دقیقه
کندوان
19 کیلومتر
28 دقیقه
هزارچم
56 کیلومتر
1 ساعت 15 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
6 ساعت 44 دقیقه
مسیر:
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
6 ساعت 44 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
22 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
19:20 - 1396/01/11
چالوس
56 کیلومتر
2 ساعت 51 دقیقه
هزارچم
19 کیلومتر
43 دقیقه
کندوان
37 کیلومتر
1 ساعت 24 دقیقه
سیرا
42 کیلومتر
1 ساعت 47 دقیقه
کلاک
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 39 دقیقه
مسیر:
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 39 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
67 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
پل بابایی
30 کیلومتر
29 دقیقه
کمربندی رودهن
8 کیلومتر
6 دقیقه
دماوند
75 کیلومتر
57 دقیقه
فیروزکوه
86 کیلومتر
1 ساعت 38 دقیقه
شیرگاه
28 کیلومتر
24 دقیقه
قائمشهر
13 کیلومتر
8 دقیقه
ساری
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 20 دقیقه
مسیر:
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 20 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
74 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
ساری
13 کیلومتر
9 دقیقه
قائمشهر
28 کیلومتر
23 دقیقه
شیرگاه
86 کیلومتر
1 ساعت 21 دقیقه
فیروزکوه
75 کیلومتر
58 دقیقه
دماوند
8 کیلومتر
7 دقیقه
انتهای کمربندی رودهن
30 کیلومتر
26 دقیقه
پل بابایی
تهران - ساری (هراز)
زمان سفر:
3 ساعت 27 دقیقه
مسیر:
تهران - ساری (هراز)
زمان سفر:
3 ساعت 27 دقیقه
مسافت سفر:
228 کیلومتر
سرعت متوسط:
66 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
پل بابایی
30 کیلومتر
29 دقیقه
کمربندی رودهن
7 کیلومتر
9 دقیقه
آبعلی
104 کیلومتر
1 ساعت 20 دقیقه
سه راهی بلده
46 کیلومتر
43 دقیقه
آمل
30 کیلومتر
24 دقیقه
بابل
20 کیلومتر
16 دقیقه
قائمشهر
13 کیلومتر
8 دقیقه
ساری
ساری - تهران (هراز)
زمان سفر:
3 ساعت 23 دقیقه
مسیر:
ساری - تهران (هراز)
زمان سفر:
3 ساعت 23 دقیقه
مسافت سفر:
228 کیلومتر
سرعت متوسط:
67 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
ساری
13 کیلومتر
9 دقیقه
قائمشهر
20 کیلومتر
17 دقیقه
سه راهی بلده
104 کیلومتر
1 ساعت 18 دقیقه
بابل
30 کیلومتر
25 دقیقه
آمل
46 کیلومتر
48 دقیقه
آبعلی
33 کیلومتر
29 دقیقه
پل بابایی
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 40 دقیقه
مسیر:
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 40 دقیقه
مسافت سفر:
163 کیلومتر
سرعت متوسط:
61 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
پل بابایی
30 کیلومتر
29 دقیقه
کمربندی رودهن
7 کیلومتر
9 دقیقه
آبعلی
104 کیلومتر
1 ساعت 20 دقیقه
سه راهی بلده
46 کیلومتر
43 دقیقه
آمل
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 34 دقیقه
مسیر:
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 34 دقیقه
مسافت سفر:
163 کیلومتر
سرعت متوسط:
64 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
سه راهی بلده
104 کیلومتر
1 ساعت 18 دقیقه
آمل
46 کیلومتر
48 دقیقه
آبعلی
33 کیلومتر
29 دقیقه
پل بابایی
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
17 دقیقه
مسیر:
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
17 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
86 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
تهران
21 کیلومتر
13 دقیقه
کلاک
5 کیلومتر
4 دقیقه
ماهدشت
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
17 دقیقه
مسیر:
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
17 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
86 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
ماهدشت
5 کیلومتر
4 دقیقه
کلاک
21 کیلومتر
13 دقیقه
تهران
شاهین شهر - میمه
زمان سفر:
36 دقیقه
مسیر:
شاهین شهر - میمه
زمان سفر:
36 دقیقه
مسافت سفر:
57 کیلومتر
سرعت متوسط:
96 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
شاهین شهر
57 کیلومتر
36 دقیقه
میمه
میمه - شاهین شهر
زمان سفر:
34 دقیقه
مسیر:
میمه - شاهین شهر
زمان سفر:
34 دقیقه
مسافت سفر:
57 کیلومتر
سرعت متوسط:
101 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
میمه
57 کیلومتر
34 دقیقه
شاهین شهر
شاهین شهر - قم
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه
مسیر:
شاهین شهر - قم
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه
مسافت سفر:
267 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
شاهین شهر
167 کیلومتر
1 ساعت 38 دقیقه
کاشان
101 کیلومتر
1 ساعت 9 دقیقه
قم
قم - شاهین شهر
زمان سفر:
2 ساعت 40 دقیقه
مسیر:
قم - شاهین شهر
زمان سفر:
2 ساعت 40 دقیقه
مسافت سفر:
267 کیلومتر
سرعت متوسط:
101 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
کاشان
167 کیلومتر
1 ساعت 35 دقیقه
قم
101 کیلومتر
1 ساعت 5 دقیقه
کاشان
سرخه - دامغان
زمان سفر:
1 ساعت 28 دقیقه
مسیر:
سرخه - دامغان
زمان سفر:
1 ساعت 28 دقیقه
مسافت سفر:
128 کیلومتر
سرعت متوسط:
88 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
سرخه
22 کیلومتر
16 دقیقه
سمنان
106 کیلومتر
1 ساعت 13 دقیقه
دامغان
دامغان - سرخه
زمان سفر:
1 ساعت 25 دقیقه
مسیر:
دامغان - سرخه
زمان سفر:
1 ساعت 25 دقیقه
مسافت سفر:
128 کیلومتر
سرعت متوسط:
91 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
دامغان
106 کیلومتر
1 ساعت 10 دقیقه
سمنان
22 کیلومتر
15 دقیقه
سرخه
بجنورد - گرمه
زمان سفر:
2 ساعت 7 دقیقه
مسیر:
بجنورد - گرمه
زمان سفر:
2 ساعت 7 دقیقه
مسافت سفر:
158 کیلومتر
سرعت متوسط:
75 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
بجنورد
86 کیلومتر
1 ساعت 16 دقیقه
چمن بید
72 کیلومتر
51 دقیقه
گرمه
گرمه - بجنورد
زمان سفر:
1 ساعت 56 دقیقه
مسیر:
گرمه - بجنورد
زمان سفر:
1 ساعت 56 دقیقه
مسافت سفر:
158 کیلومتر
سرعت متوسط:
82 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
گرمه
72 کیلومتر
51 دقیقه
چمن بید
86 کیلومتر
1 ساعت 5 دقیقه
بجنورد
مشهد - نیشابور
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسیر:
مشهد - نیشابور
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
مشهد
115 کیلومتر
1 ساعت 11 دقیقه
نیشابور
نیشابور - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسیر:
نیشابور - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
نیشابور
115 کیلومتر
1 ساعت 11 دقیقه
مشهد
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسیر:
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسافت سفر:
144 کیلومتر
سرعت متوسط:
94 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
مشهد
144 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
تربت حیدریه
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسیر:
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسافت سفر:
144 کیلومتر
سرعت متوسط:
94 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
04:59 - 1396/01/11
تربت حیدریه
144 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
مشهد