در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
محاسبه زمان سفر
آزادراه تهران - قم (عوارضی تهران تا قم)
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسیر:
آزادراه تهران - قم (عوارضی تهران تا قم)
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
106 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
عوارضی تهران
20 کیلومتر
12 دقیقه
فرودگاه
5 کیلومتر
3 دقیقه
شمس آباد
29 کیلومتر
17 دقیقه
علی آباد
60 کیلومتر
34 دقیقه
قم
آزادراه قم - تهران (قم تا عوارضی تهران)
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسیر:
آزادراه قم - تهران (قم تا عوارضی تهران)
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
105 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
قم
60 کیلومتر
36 دقیقه
علی آباد
29 کیلومتر
17 دقیقه
شمس آباد
5 کیلومتر
3 دقیقه
فرودگاه
20 کیلومتر
12 دقیقه
عوارضی تهران
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 14 دقیقه
مسیر:
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 14 دقیقه
مسافت سفر:
109 کیلومتر
سرعت متوسط:
89 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
تهران
22 کیلومتر
16 دقیقه
رباط کریم
4 کیلومتر
3 دقیقه
پرند
2 کیلومتر
4 دقیقه
کارتینگ پرند
28 کیلومتر
20 دقیقه
مجتمع باران
33 کیلومتر
22 دقیقه
خروجی آزادراه همدان
18 کیلومتر
11 دقیقه
ساوه
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 21 دقیقه
مسیر:
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 21 دقیقه
مسافت سفر:
109 کیلومتر
سرعت متوسط:
81 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
ساوه
18 کیلومتر
19 دقیقه
خروجی آزادراه همدان
33 کیلومتر
25 دقیقه
مجتمع باران
28 کیلومتر
18 دقیقه
کارتینگ پرند
2 کیلومتر
4 دقیقه
پرند
4 کیلومتر
3 دقیقه
رباط کریم
22 کیلومتر
15 دقیقه
تهران
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
2 ساعت 54 دقیقه
مسیر:
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
2 ساعت 54 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
52 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
کلاک
9 کیلومتر
17 دقیقه
بیلقان
59 کیلومتر
1 ساعت
گچسر
30 کیلومتر
36 دقیقه
هزارچم
56 کیلومتر
1 ساعت 2 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
2 ساعت 39 دقیقه
مسیر:
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
2 ساعت 39 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
56 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
چالوس
56 کیلومتر
52 دقیقه
هزارچم
30 کیلومتر
36 دقیقه
گچسر
59 کیلومتر
1 ساعت
بیلقان
9 کیلومتر
12 دقیقه
کلاک
تهران - نظرآباد (عوارضی قدیم تا پل نظرآباد)
زمان سفر:
44 دقیقه
مسیر:
تهران - نظرآباد (عوارضی قدیم تا پل نظرآباد)
زمان سفر:
44 دقیقه
مسافت سفر:
67 کیلومتر
سرعت متوسط:
93 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
تهران
21 کیلومتر
14 دقیقه
کلاک
5 کیلومتر
4 دقیقه
پل ماهدشت
7 کیلومتر
5 دقیقه
مهرشهر
33 کیلومتر
22 دقیقه
پل نظرآباد
نظرآباد - تهران (پل نظرآباد تا عوارضی قدیم)
زمان سفر:
56 دقیقه
مسیر:
نظرآباد - تهران (پل نظرآباد تا عوارضی قدیم)
زمان سفر:
56 دقیقه
مسافت سفر:
67 کیلومتر
سرعت متوسط:
73 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
پل نظرآباد
33 کیلومتر
22 دقیقه
مهرشهر
7 کیلومتر
7 دقیقه
ماهدشت
5 کیلومتر
12 دقیقه
کلاک
21 کیلومتر
18 دقیقه
تهران
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 49 دقیقه
مسیر:
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 49 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
64 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
00:30 - 1395/11/04
پل بابایی
30 کیلومتر
31 دقیقه
کمربندی رودهن
8 کیلومتر
7 دقیقه
دماوند
75 کیلومتر
1 ساعت 1 دقیقه
فیروزکوه
86 کیلومتر
1 ساعت 39 دقیقه
شیرگاه
28 کیلومتر
25 دقیقه
قائمشهر
13 کیلومتر
9 دقیقه
ساری
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 34 دقیقه
مسیر:
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 34 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
69 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
00:30 - 1395/11/04
ساری
13 کیلومتر
10 دقیقه
قائمشهر
28 کیلومتر
26 دقیقه
شیرگاه
86 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
فیروزکوه
75 کیلومتر
55 دقیقه
دماوند
8 کیلومتر
7 دقیقه
انتهای کمربندی رودهن
30 کیلومتر
26 دقیقه
پل بابایی
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
18 دقیقه
مسیر:
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
18 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
81 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
تهران
21 کیلومتر
14 دقیقه
کلاک
5 کیلومتر
4 دقیقه
ماهدشت
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
29 دقیقه
مسیر:
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
29 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
48 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
ماهدشت
5 کیلومتر
12 دقیقه
کلاک
21 کیلومتر
18 دقیقه
تهران
شاهین شهر - میمه
زمان سفر:
39 دقیقه
مسیر:
شاهین شهر - میمه
زمان سفر:
39 دقیقه
مسافت سفر:
57 کیلومتر
سرعت متوسط:
88 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
شاهین شهر
57 کیلومتر
39 دقیقه
میمه
میمه - شاهین شهر
زمان سفر:
39 دقیقه
مسیر:
میمه - شاهین شهر
زمان سفر:
39 دقیقه
مسافت سفر:
57 کیلومتر
سرعت متوسط:
89 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
میمه
57 کیلومتر
39 دقیقه
شاهین شهر
شاهین شهر - قم
زمان سفر:
2 ساعت 44 دقیقه
مسیر:
شاهین شهر - قم
زمان سفر:
2 ساعت 44 دقیقه
مسافت سفر:
267 کیلومتر
سرعت متوسط:
98 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
شاهین شهر
167 کیلومتر
1 ساعت 39 دقیقه
کاشان
101 کیلومتر
1 ساعت 6 دقیقه
قم
قم - شاهین شهر
زمان سفر:
2 ساعت 44 دقیقه
مسیر:
قم - شاهین شهر
زمان سفر:
2 ساعت 44 دقیقه
مسافت سفر:
267 کیلومتر
سرعت متوسط:
98 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
کاشان
167 کیلومتر
1 ساعت 37 دقیقه
قم
101 کیلومتر
1 ساعت 7 دقیقه
کاشان
خرم آباد - بروجرد
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
مسیر:
خرم آباد - بروجرد
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
مسافت سفر:
95 کیلومتر
سرعت متوسط:
81 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
19:53 - 1395/11/04
خرم آباد
62 کیلومتر
48 دقیقه
چالان چولان
33 کیلومتر
22 دقیقه
بروجرد
بروجرد - خرم آباد
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
مسیر:
بروجرد - خرم آباد
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
مسافت سفر:
95 کیلومتر
سرعت متوسط:
81 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
19:53 - 1395/11/04
بروجرد
33 کیلومتر
22 دقیقه
چالان چولان
62 کیلومتر
48 دقیقه
خرم آباد
سرخه - دامغان
زمان سفر:
1 ساعت 42 دقیقه
مسیر:
سرخه - دامغان
زمان سفر:
1 ساعت 42 دقیقه
مسافت سفر:
128 کیلومتر
سرعت متوسط:
76 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
سرخه
22 کیلومتر
18 دقیقه
سمنان
106 کیلومتر
1 ساعت 24 دقیقه
دامغان
دامغان - سرخه
زمان سفر:
1 ساعت 36 دقیقه
مسیر:
دامغان - سرخه
زمان سفر:
1 ساعت 36 دقیقه
مسافت سفر:
128 کیلومتر
سرعت متوسط:
81 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
دامغان
106 کیلومتر
1 ساعت 20 دقیقه
سمنان
22 کیلومتر
16 دقیقه
سرخه
بجنورد - گرمه
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه
مسیر:
بجنورد - گرمه
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه
مسافت سفر:
158 کیلومتر
سرعت متوسط:
71 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
بجنورد
86 کیلومتر
1 ساعت 23 دقیقه
چمن بید
72 کیلومتر
51 دقیقه
گرمه
گرمه - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 23 دقیقه
مسیر:
گرمه - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 23 دقیقه
مسافت سفر:
158 کیلومتر
سرعت متوسط:
67 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
06:09 - 1395/11/04
گرمه
72 کیلومتر
51 دقیقه
چمن بید
86 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
بجنورد
مشهد - نیشابور
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسیر:
مشهد - نیشابور
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
15:22 - 1395/11/04
مشهد
115 کیلومتر
1 ساعت 11 دقیقه
نیشابور
نیشابور - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسیر:
نیشابور - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
15:22 - 1395/11/04
نیشابور
115 کیلومتر
1 ساعت 11 دقیقه
مشهد
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسیر:
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسافت سفر:
144 کیلومتر
سرعت متوسط:
94 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
15:22 - 1395/11/04
مشهد
144 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
تربت حیدریه
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسیر:
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسافت سفر:
144 کیلومتر
سرعت متوسط:
94 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
15:22 - 1395/11/04
تربت حیدریه
144 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
مشهد
ارومیه (رشکان) - مهاباد
زمان سفر:
59 دقیقه
مسیر:
ارومیه (رشکان) - مهاباد
زمان سفر:
59 دقیقه
مسافت سفر:
85 کیلومتر
سرعت متوسط:
86 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
17:23 - 1395/11/04
رشکان
52 کیلومتر
34 دقیقه
محمدیار
33 کیلومتر
25 دقیقه
مهاباد
مهاباد - ارومیه (رشکان)
زمان سفر:
59 دقیقه
مسیر:
مهاباد - ارومیه (رشکان)
زمان سفر:
59 دقیقه
مسافت سفر:
85 کیلومتر
سرعت متوسط:
86 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
17:23 - 1395/11/04
مهاباد
33 کیلومتر
25 دقیقه
محمدیار
52 کیلومتر
34 دقیقه
رشکان