در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
محاسبه زمان سفر
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
3 ساعت 10 دقیقه
مسیر:
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
3 ساعت 10 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
47 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:30 - 1396/03/06
کلاک
42 کیلومتر
1 ساعت 3 دقیقه
سیرا
37 کیلومتر
42 دقیقه
کندوان
19 کیلومتر
25 دقیقه
هزارچم
56 کیلومتر
1 ساعت 2 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
2 ساعت 53 دقیقه
مسیر:
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
2 ساعت 53 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
52 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:30 - 1396/03/06
چالوس
56 کیلومتر
1 ساعت 1 دقیقه
هزارچم
19 کیلومتر
23 دقیقه
کندوان
37 کیلومتر
38 دقیقه
سیرا
42 کیلومتر
51 دقیقه
کلاک
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 24 دقیقه
مسیر:
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 24 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
72 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
پل بابایی
30 کیلومتر
25 دقیقه
کمربندی رودهن
8 کیلومتر
6 دقیقه
دماوند
75 کیلومتر
1 ساعت 2 دقیقه
فیروزکوه
86 کیلومتر
1 ساعت 19 دقیقه
شیرگاه
28 کیلومتر
24 دقیقه
قائمشهر
13 کیلومتر
10 دقیقه
ساری
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 28 دقیقه
مسیر:
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 28 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
71 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
ساری
13 کیلومتر
10 دقیقه
قائمشهر
28 کیلومتر
25 دقیقه
شیرگاه
86 کیلومتر
1 ساعت 20 دقیقه
فیروزکوه
75 کیلومتر
60 دقیقه
دماوند
8 کیلومتر
7 دقیقه
انتهای کمربندی رودهن
30 کیلومتر
29 دقیقه
پل بابایی
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
18 دقیقه
مسیر:
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
18 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
78 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
تهران
21 کیلومتر
14 دقیقه
کلاک
5 کیلومتر
4 دقیقه
ماهدشت
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
21 دقیقه
مسیر:
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
21 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
67 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
ماهدشت
5 کیلومتر
7 دقیقه
کلاک
21 کیلومتر
15 دقیقه
تهران
مشهد - نیشابور
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسیر:
مشهد - نیشابور
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
مشهد
115 کیلومتر
1 ساعت 11 دقیقه
نیشابور
نیشابور - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسیر:
نیشابور - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
مسافت سفر:
115 کیلومتر
سرعت متوسط:
97 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
نیشابور
115 کیلومتر
1 ساعت 11 دقیقه
مشهد
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسیر:
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسافت سفر:
144 کیلومتر
سرعت متوسط:
94 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
مشهد
144 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
تربت حیدریه
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسیر:
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 32 دقیقه
مسافت سفر:
144 کیلومتر
سرعت متوسط:
94 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
10:41 - 1396/03/06
تربت حیدریه
144 کیلومتر
1 ساعت 32 دقیقه
مشهد