در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
محاسبه زمان سفر
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
عوارضی تهران - فرودگاه امام خمینی
14 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - علی آباد
23 دقیقه
علی آباد - عوارضی قم
35 دقیقه
عوارضی قم
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
عوارضی قم - علی آباد
33 دقیقه
علی آباد - فرودگاه امام خمینی
23 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - عوارضی تهران
16 دقیقه
عوارضی تهران
آزادراه قم - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 56 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه قم - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 56 دقیقه
عوارضی قم - کاشان
60 دقیقه
کاشان - نطنز
49 دقیقه
نطنز - پلیس راه اصفهان
1 ساعت 7 دقیقه
پلیس راه اصفهان
آزادراه اصفهان - قم
زمان سفر:
2 ساعت 60 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه اصفهان - قم
زمان سفر:
2 ساعت 60 دقیقه
پلیس راه اصفهان - نظنز
1 ساعت 8 دقیقه
نطنز - کاشان
49 دقیقه
کاشان - عوارضی قم
1 ساعت 3 دقیقه
عوارضی قم
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه
خاورشهر - شریف آباد
28 دقیقه
شریف آباد - گرمسار
36 دقیقه
گرمسار - سمنان
1 ساعت 10 دقیقه
سمنان
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 10 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 10 دقیقه
سمنان - گرمسار
1 ساعت 8 دقیقه
گرمسار - شریف آباد
37 دقیقه
شریف آباد - خاورشهر
25 دقیقه
خاورشهر
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
عوارضی تهران ساوه - پرند
19 دقیقه
پرند - همدان
41 دقیقه
همدان - ساوه
11 دقیقه
ساوه
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
ساوه - همدان
14 دقیقه
همدان - پرند
40 دقیقه
پرند - عوارضی تهران ساوه
16 دقیقه
عوارضی تهران ساوه
سمنان - مشهد
زمان سفر:
7 ساعت 21 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
سمنان - مشهد
زمان سفر:
7 ساعت 21 دقیقه
دامغان - شاهرود
42 دقیقه
شاهرود - سبزوار
2 ساعت 43 دقیقه
سبزوار - نیشابور
1 ساعت 6 دقیقه
نیشابور - باغچه
1 ساعت 2 دقیقه
باغچه - مشهد
36 دقیقه
سمنان - دامغان
1 ساعت 13 دقیقه
دامغان
مشهد - سمنان
زمان سفر:
7 ساعت 14 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
مشهد - سمنان
زمان سفر:
7 ساعت 14 دقیقه
مشهد - باغچه
35 دقیقه
باغچه - نیشابود
59 دقیقه
نیشابور - سبزوار
1 ساعت 5 دقیقه
سبزوار - شاهرود
2 ساعت 44 دقیقه
شاهرود - دامغان
41 دقیقه
دامغان - سمنان
1 ساعت 10 دقیقه
سمنان
مشهد - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 33 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
مشهد - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 33 دقیقه
مشهد - چناران
17 دقیقه
چناران - قوچان
49 دقیقه
قوچان - شیروان
45 دقیقه
شیروان - بجنورد
42 دقیقه
بجنورد
بجنورد - مشهد
زمان سفر:
2 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
بجنورد - مشهد
زمان سفر:
2 ساعت 30 دقیقه
بجنورد - شیروان
40 دقیقه
شیروان - قوچان
45 دقیقه
قوچان - چناران
49 دقیقه
چناران - مشهد
16 دقیقه
مشهد
بجنورد - گرگان
زمان سفر:
4 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
بجنورد - گرگان
زمان سفر:
4 ساعت 30 دقیقه
بجنورد - چمن بید
1 ساعت 31 دقیقه
چمن بید - جنگل گلستان
1 ساعت 6 دقیقه
جنگل گلستان - آزادشهر
51 دقیقه
آزادشهر - گرگان
1 ساعت 2 دقیقه
گرگان
گرگان - بجنورد
زمان سفر:
4 ساعت 51 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
گرگان - بجنورد
زمان سفر:
4 ساعت 51 دقیقه
گرگان - آزادشهر
1 ساعت 45 دقیقه
آزادشهر - جنگل گلستان
1 ساعت 6 دقیقه
جنگل گلستان - چمن بید
57 دقیقه
چمن بید - بجنورد
1 ساعت 3 دقیقه
بجنورد
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 49 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 49 دقیقه
بابائی - بومهن
22 دقیقه
بومهن - آبعلی
21 دقیقه
آبعلی - امام زاده هاشم
14 دقیقه
امام زاده هاشم - گزنک
44 دقیقه
گزنک - الیمستان
40 دقیقه
الیمستان - آمل
29 دقیقه
آمل
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 51 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 51 دقیقه
آمل - الیمستان
30 دقیقه
الیمستان - گزنک
41 دقیقه
گزنک - امام زاده هاشم
37 دقیقه
امام زاده هاشم - آبعلی
17 دقیقه
آبعلی - بومهن
27 دقیقه
بومهن - بابائی
20 دقیقه
بابائی
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 9 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 9 دقیقه
بابائی - بومهن(جاده قدیم)
22 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - دماوند
22 دقیقه
دماوند - فیروزکوه
56 دقیقه
فیروزکوه - ورسک
27 دقیقه
ورسک - شیرگاه
49 دقیقه
شیرگاه - قائم شهر
15 دقیقه
قائم شهر
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 3 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 3 دقیقه
قائم شهر - شیرگاه
15 دقیقه
شیرگاه - ورسک
49 دقیقه
ورسک - فیروزکوه
26 دقیقه
فیروزکوه - دماوند
56 دقیقه
دماوند- بومهن(جاده قدیم)
18 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - بابائی
19 دقیقه
کرج - چالوس
زمان سفر:
3 ساعت 12 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
کرج - چالوس
زمان سفر:
3 ساعت 12 دقیقه
کلاک - بیلقان
18 دقیقه
بیلقان - سدکرج
28 دقیقه
سدکرج - گچسر
46 دقیقه
گچسر - هزارچم
43 دقیقه
هزارچم - مرزن آباد
33 دقیقه
مرزن آباد - چالوس
25 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج
زمان سفر:
3 ساعت 19 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
چالوس - کرج
زمان سفر:
3 ساعت 19 دقیقه
چالوس - مرزن آباد
24 دقیقه
مرزن آباد - هزارچم
45 دقیقه
هزارچم - گچسر
47 دقیقه
گچسر - سدکرج
46 دقیقه
سدکرج - بیلقان
29 دقیقه
بیلقان - کلاک
12 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه
کلاک - شاهین ویلا
25 دقیقه
شاهین ویلا - نظرآباد
27 دقیقه
نظرآباد - قزوین
31 دقیقه
قزوین
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
قزوین - نظرآباد
31 دقیقه
نظرآباد - شاهین ویلا
22 دقیقه
شاهین ویلا - کلاک
18 دقیقه
کلاک
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه
اراک - بروجرد
1 ساعت 14 دقیقه
بروجرد - چلان چولان
18 دقیقه
چلان چولان - خرم آباد
49 دقیقه
خرم آباد
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه
خرم اباد - چلان چولان
50 دقیقه
چلان چولان - بروجرد
17 دقیقه
بروجرد - اراک
1 ساعت 14 دقیقه
اراک
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
1 ساعت 60 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
1 ساعت 60 دقیقه
قزوین - لوشان
46 دقیقه
لوشان - رودبار
18 دقیقه
رودبار - امام زاده هاشم
24 دقیقه
اما زاده هاشم - رشت
32 دقیقه
رشت
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
2 ساعت 4 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
2 ساعت 4 دقیقه
رشت - امام زاده هاشم
31 دقیقه
امام زاده هاشم - رودبار
24 دقیقه
رودبار - لوشان
19 دقیقه
لوشان - قزوین
50 دقیقه
قزوین
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه
ارومیه - رشکان
24 دقیقه
رشکان - محمدیار
32 دقیقه
محمدیار - مهاباد
26 دقیقه
مهاباد
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه
مهاباد - محمدیار
26 دقیقه
محمدیار - رشکان
32 دقیقه
رشکان - ارومیه
24 دقیقه
ارومیه
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه
اصفهان - میمه
41 دقیقه
میمه - دلیجان
49 دقیقه
دلیجان - سلفچگان
44 دقیقه
سلفچگان
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 14 دقیقه
سلفچگان - دلیجان
45 دقیقه
دلیجان - میمه
51 دقیقه
میمه - اصفهان
38 دقیقه
اصفهان
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 27 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 27 دقیقه
مشهد - تربت حیدریه
1 ساعت 27 دقیقه
تربت حیدریه
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 30 دقیقه
تربت حیدریه - مشهد
1 ساعت 30 دقیقه
مشهد
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 25 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 25 دقیقه
گرمسار - قم
1 ساعت 25 دقیقه
قم
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 28 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 28 دقیقه
قم - گرمسار
1 ساعت 28 دقیقه
گرمسار
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه
قزوین - ابهر
48 دقیقه
ابهر - زنجان
50 دقیقه
زنجان
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه
زنجان - ابهر
52 دقیقه
ابهر - قزوین
47 دقیقه
قزوین
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 48 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 48 دقیقه
زنجان - سرچم
43 دقیقه
سرچم - بستان آباد
1 ساعت 38 دقیقه
بستان آباد - تبریز
27 دقیقه
تبریز
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 50 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 50 دقیقه
تبریز - بستان آباد
29 دقیقه
بستان آباد - سرچم
1 ساعت 37 دقیقه
سرچم - زنجان
45 دقیقه
زنجان
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
37 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
37 دقیقه
تهران - کلاک
37 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
16 دقیقه بروزرسانی : 1396/05/04   9:05:00
مسیر:
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
16 دقیقه
کلاک - تهران
16 دقیقه
تهران