در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
محاسبه زمان سفر
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 6 دقیقه
عوارضی تهران - فرودگاه امام خمینی
13 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - علی آباد
22 دقیقه
علی آباد - عوارضی قم
31 دقیقه
عوارضی قم
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 9 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 9 دقیقه
عوارضی قم - علی آباد
32 دقیقه
علی آباد - فرودگاه امام خمینی
23 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - عوارضی تهران
14 دقیقه
عوارضی تهران
آزادراه قم - اصفهان
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه قم - اصفهان
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه
عوارضی قم - کاشان
57 دقیقه
کاشان - نطنز
53 دقیقه
نطنز - پلیس راه اصفهان
1 ساعت 12 دقیقه
پلیس راه اصفهان
آزادراه اصفهان - قم
زمان سفر:
2 ساعت 50 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه اصفهان - قم
زمان سفر:
2 ساعت 50 دقیقه
پلیس راه اصفهان - نظنز
1 ساعت 5 دقیقه
نطنز - کاشان
47 دقیقه
کاشان - عوارضی قم
58 دقیقه
عوارضی قم
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 9 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 9 دقیقه
خاورشهر - شریف آباد
24 دقیقه
شریف آباد - گرمسار
37 دقیقه
گرمسار - سمنان
1 ساعت 9 دقیقه
سمنان
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 9 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 9 دقیقه
سمنان - گرمسار
1 ساعت 8 دقیقه
گرمسار - شریف آباد
38 دقیقه
شریف آباد - خاورشهر
23 دقیقه
خاورشهر
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 7 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 7 دقیقه
عوارضی تهران ساوه - پرند
15 دقیقه
پرند - همدان
38 دقیقه
همدان - ساوه
14 دقیقه
ساوه
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
ساوه - همدان
15 دقیقه
همدان - پرند
41 دقیقه
پرند - عوارضی تهران ساوه
16 دقیقه
عوارضی تهران ساوه
سمنان - مشهد
زمان سفر:
7 ساعت 17 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
سمنان - مشهد
زمان سفر:
7 ساعت 17 دقیقه
دامغان - شاهرود
40 دقیقه
شاهرود - سبزوار
2 ساعت 43 دقیقه
سبزوار - نیشابور
1 ساعت 6 دقیقه
نیشابور - باغچه
1 ساعت 2 دقیقه
باغچه - مشهد
35 دقیقه
سمنان - دامغان
1 ساعت 12 دقیقه
دامغان
مشهد - سمنان
زمان سفر:
7 ساعت 10 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
مشهد - سمنان
زمان سفر:
7 ساعت 10 دقیقه
مشهد - باغچه
35 دقیقه
باغچه - نیشابود
58 دقیقه
نیشابور - سبزوار
1 ساعت 4 دقیقه
سبزوار - شاهرود
2 ساعت 44 دقیقه
شاهرود - دامغان
40 دقیقه
دامغان - سمنان
1 ساعت 10 دقیقه
سمنان
مشهد - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 31 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
مشهد - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 31 دقیقه
مشهد - چناران
15 دقیقه
چناران - قوچان
49 دقیقه
قوچان - شیروان
45 دقیقه
شیروان - بجنورد
42 دقیقه
بجنورد
بجنورد - مشهد
زمان سفر:
2 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
بجنورد - مشهد
زمان سفر:
2 ساعت 30 دقیقه
بجنورد - شیروان
40 دقیقه
شیروان - قوچان
44 دقیقه
قوچان - چناران
50 دقیقه
چناران - مشهد
16 دقیقه
مشهد
بجنورد - گرگان
زمان سفر:
4 ساعت 15 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
بجنورد - گرگان
زمان سفر:
4 ساعت 15 دقیقه
بجنورد - چمن بید
1 ساعت 22 دقیقه
چمن بید - جنگل گلستان
1 ساعت 9 دقیقه
جنگل گلستان - آزادشهر
48 دقیقه
آزادشهر - گرگان
56 دقیقه
گرگان
گرگان - بجنورد
زمان سفر:
4 ساعت 34 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
گرگان - بجنورد
زمان سفر:
4 ساعت 34 دقیقه
گرگان - آزادشهر
1 ساعت 36 دقیقه
آزادشهر - جنگل گلستان
1 ساعت 9 دقیقه
جنگل گلستان - چمن بید
53 دقیقه
چمن بید - بجنورد
57 دقیقه
بجنورد
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 34 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 34 دقیقه
بابائی - بومهن
20 دقیقه
بومهن - آبعلی
18 دقیقه
آبعلی - امام زاده هاشم
15 دقیقه
امام زاده هاشم - گزنک
34 دقیقه
گزنک - الیمستان
38 دقیقه
الیمستان - آمل
30 دقیقه
آمل
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 39 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 39 دقیقه
آمل - الیمستان
28 دقیقه
الیمستان - گزنک
39 دقیقه
گزنک - امام زاده هاشم
36 دقیقه
امام زاده هاشم - آبعلی
16 دقیقه
آبعلی - بومهن
22 دقیقه
بومهن - بابائی
19 دقیقه
بابائی
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 1 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 1 دقیقه
بابائی - بومهن(جاده قدیم)
20 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - دماوند
18 دقیقه
دماوند - فیروزکوه
55 دقیقه
فیروزکوه - ورسک
24 دقیقه
ورسک - شیرگاه
50 دقیقه
شیرگاه - قائم شهر
15 دقیقه
قائم شهر
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 1 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 1 دقیقه
قائم شهر - شیرگاه
14 دقیقه
شیرگاه - ورسک
52 دقیقه
ورسک - فیروزکوه
27 دقیقه
فیروزکوه - دماوند
56 دقیقه
دماوند- بومهن(جاده قدیم)
16 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - بابائی
19 دقیقه
کرج - چالوس
زمان سفر:
2 ساعت 60 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
کرج - چالوس
زمان سفر:
2 ساعت 60 دقیقه
کلاک - بیلقان
11 دقیقه
بیلقان - سدکرج
24 دقیقه
سدکرج - گچسر
42 دقیقه
گچسر - هزارچم
43 دقیقه
هزارچم - مرزن آباد
35 دقیقه
مرزن آباد - چالوس
26 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
چالوس - کرج
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه
چالوس - مرزن آباد
22 دقیقه
مرزن آباد - هزارچم
35 دقیقه
هزارچم - گچسر
45 دقیقه
گچسر - سدکرج
46 دقیقه
سدکرج - بیلقان
24 دقیقه
بیلقان - کلاک
12 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
58 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
58 دقیقه
کلاک - شاهین ویلا
9 دقیقه
شاهین ویلا - نظرآباد
19 دقیقه
نظرآباد - قزوین
30 دقیقه
قزوین
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 5 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 5 دقیقه
قزوین - نظرآباد
31 دقیقه
نظرآباد - شاهین ویلا
20 دقیقه
شاهین ویلا - کلاک
14 دقیقه
کلاک
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 19 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 19 دقیقه
اراک - بروجرد
1 ساعت 12 دقیقه
بروجرد - چلان چولان
18 دقیقه
چلان چولان - خرم آباد
49 دقیقه
خرم آباد
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه
خرم اباد - چلان چولان
50 دقیقه
چلان چولان - بروجرد
17 دقیقه
بروجرد - اراک
1 ساعت 14 دقیقه
اراک
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
2 ساعت 18 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
2 ساعت 18 دقیقه
قزوین - لوشان
47 دقیقه
لوشان - رودبار
21 دقیقه
رودبار - امام زاده هاشم
40 دقیقه
امام زاده هاشم - رشت
30 دقیقه
رشت
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 57 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 57 دقیقه
رشت - امام زاده هاشم
29 دقیقه
امام زاده هاشم - رودبار
22 دقیقه
رودبار - لوشان
18 دقیقه
لوشان - قزوین
48 دقیقه
قزوین
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه
ارومیه - رشکان
24 دقیقه
رشکان - محمدیار
32 دقیقه
محمدیار - مهاباد
26 دقیقه
مهاباد
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 23 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 23 دقیقه
مهاباد - محمدیار
27 دقیقه
محمدیار - رشکان
32 دقیقه
رشکان - ارومیه
24 دقیقه
ارومیه
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 6 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 6 دقیقه
اصفهان - میمه
37 دقیقه
میمه - دلیجان
47 دقیقه
دلیجان - سلفچگان
42 دقیقه
سلفچگان
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 16 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 16 دقیقه
سلفچگان - دلیجان
45 دقیقه
دلیجان - میمه
52 دقیقه
میمه - اصفهان
39 دقیقه
اصفهان
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه
مشهد - تربت حیدریه
1 ساعت 26 دقیقه
تربت حیدریه
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 29 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 29 دقیقه
تربت حیدریه - مشهد
1 ساعت 29 دقیقه
مشهد
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه
گرمسار - قم
1 ساعت 26 دقیقه
قم
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه
قم - گرمسار
1 ساعت 26 دقیقه
گرمسار
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه
قزوین - ابهر
44 دقیقه
ابهر - زنجان
54 دقیقه
زنجان
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 37 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 37 دقیقه
زنجان - ابهر
50 دقیقه
ابهر - قزوین
47 دقیقه
قزوین
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه
زنجان - سرچم
44 دقیقه
سرچم - بستان آباد
1 ساعت 36 دقیقه
بستان آباد - تبریز
27 دقیقه
تبریز
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه
تبریز - بستان آباد
27 دقیقه
بستان آباد - سرچم
1 ساعت 34 دقیقه
سرچم - زنجان
46 دقیقه
زنجان
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
15 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
15 دقیقه
تهران - کلاک
15 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
16 دقیقه بروزرسانی : 1396/08/29   5:30:00
مسیر:
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
16 دقیقه
کلاک - تهران
16 دقیقه
تهران