در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
محاسبه زمان سفر
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه
مسیر:
کرج - چالوس (پل کلاک تا چالوس)
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
49 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
11:53 - 1395/12/10
کلاک
9 کیلومتر
16 دقیقه
بیلقان
59 کیلومتر
1 ساعت 7 دقیقه
گچسر
30 کیلومتر
41 دقیقه
هزارچم
56 کیلومتر
60 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
2 ساعت 45 دقیقه
مسیر:
چالوس - کرج (چالوس تا پل کلاک)
زمان سفر:
2 ساعت 45 دقیقه
مسافت سفر:
149 کیلومتر
سرعت متوسط:
54 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
11:53 - 1395/12/10
چالوس
56 کیلومتر
58 دقیقه
هزارچم
30 کیلومتر
38 دقیقه
گچسر
59 کیلومتر
59 دقیقه
بیلقان
9 کیلومتر
12 دقیقه
کلاک
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 40 دقیقه
مسیر:
تهران - ساری (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 40 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
67 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:54 - 1395/12/10
پل بابایی
30 کیلومتر
29 دقیقه
کمربندی رودهن
8 کیلومتر
7 دقیقه
دماوند
75 کیلومتر
60 دقیقه
فیروزکوه
86 کیلومتر
1 ساعت 33 دقیقه
شیرگاه
28 کیلومتر
25 دقیقه
قائمشهر
13 کیلومتر
9 دقیقه
ساری
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 31 دقیقه
مسیر:
ساری - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 31 دقیقه
مسافت سفر:
245 کیلومتر
سرعت متوسط:
70 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:54 - 1395/12/10
ساری
13 کیلومتر
8 دقیقه
قائمشهر
28 کیلومتر
22 دقیقه
شیرگاه
86 کیلومتر
1 ساعت 29 دقیقه
فیروزکوه
75 کیلومتر
1 ساعت 2 دقیقه
دماوند
8 کیلومتر
7 دقیقه
انتهای کمربندی رودهن
30 کیلومتر
26 دقیقه
پل بابایی
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
17 دقیقه
مسیر:
تهران( عوارضی قدیم) - کرج (پل ماهدشت)
زمان سفر:
17 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
82 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
تهران
21 کیلومتر
14 دقیقه
کلاک
5 کیلومتر
4 دقیقه
ماهدشت
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
29 دقیقه
مسیر:
کرج (پل ماهدشت) - تهران (عوارضی قدیم)
زمان سفر:
29 دقیقه
مسافت سفر:
23 کیلومتر
سرعت متوسط:
49 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
ماهدشت
5 کیلومتر
11 دقیقه
کلاک
21 کیلومتر
18 دقیقه
تهران
سرخه - دامغان
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه
مسیر:
سرخه - دامغان
زمان سفر:
1 ساعت 38 دقیقه
مسافت سفر:
128 کیلومتر
سرعت متوسط:
79 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
سرخه
22 کیلومتر
18 دقیقه
سمنان
106 کیلومتر
1 ساعت 21 دقیقه
دامغان
دامغان - سرخه
زمان سفر:
1 ساعت 36 دقیقه
مسیر:
دامغان - سرخه
زمان سفر:
1 ساعت 36 دقیقه
مسافت سفر:
128 کیلومتر
سرعت متوسط:
80 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
دامغان
106 کیلومتر
1 ساعت 17 دقیقه
سمنان
22 کیلومتر
19 دقیقه
سرخه
بجنورد - گرمه
زمان سفر:
2 ساعت 6 دقیقه
مسیر:
بجنورد - گرمه
زمان سفر:
2 ساعت 6 دقیقه
مسافت سفر:
158 کیلومتر
سرعت متوسط:
75 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
بجنورد
86 کیلومتر
1 ساعت 15 دقیقه
چمن بید
72 کیلومتر
51 دقیقه
گرمه
گرمه - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 10 دقیقه
مسیر:
گرمه - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 10 دقیقه
مسافت سفر:
158 کیلومتر
سرعت متوسط:
73 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
گرمه
72 کیلومتر
51 دقیقه
چمن بید
86 کیلومتر
1 ساعت 19 دقیقه
بجنورد
ارومیه (رشکان) - مهاباد
زمان سفر:
59 دقیقه
مسیر:
ارومیه (رشکان) - مهاباد
زمان سفر:
59 دقیقه
مسافت سفر:
85 کیلومتر
سرعت متوسط:
86 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
رشکان
52 کیلومتر
34 دقیقه
محمدیار
33 کیلومتر
25 دقیقه
مهاباد
مهاباد - ارومیه (رشکان)
زمان سفر:
59 دقیقه
مسیر:
مهاباد - ارومیه (رشکان)
زمان سفر:
59 دقیقه
مسافت سفر:
85 کیلومتر
سرعت متوسط:
86 کیلومتر بر ساعت
بروزرسانی:
05:55 - 1395/12/10
مهاباد
33 کیلومتر
25 دقیقه
محمدیار
52 کیلومتر
34 دقیقه
رشکان