• دهدشت -بهبهان, خیرآباد علیا 2:33 AM
  • شیراز- کازرون، دشت ارژن 2:33 AM
  • قائمیه- کازرون 2:34 AM
  • شیراز - کازرون ، زیمنکو 2:32 AM
  • شیراز- دشت ارژن، خان زنیان 2:31 AM