• دهدشت -بهبهان, خیرآباد علیا 2:10 AM
  • شیراز- کازرون، دشت ارژن 2:07 AM
  • قائمیه- کازرون- قائمیه- روی دکل مخابرات 2:06 AM
  • شیراز - کازرون ، زیمنکو 2:04 AM
  • شیراز- دشت ارژن، خان زنیان 2:07 AM