• دهدشت -بهبهان, خیرآباد علیا 9:30 PM
  • شیراز- کازرون، دشت ارژن 9:31 PM
  • قائمیه- کازرون 9:30 PM
  • شیراز - کازرون ، زیمنکو 9:26 PM
  • شیراز- دشت ارژن، خان زنیان 9:30 PM