• کرمانشاه - قزانچی، مقابل شهرک صنعتی 2:08 AM
  • کرمانشاه-کوزران، روستای باباجان 2:06 AM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 2:08 AM
  • قزانچی-کامیاران، روستای خانم آباد 2:08 AM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 2:07 AM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 2:08 AM
  • سنندج - کامیاران، سه راهی موچش 2:08 AM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 2:03 AM