• ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 10:16 PM
  • ایلام - ایوان، کیلومتر 42.5 (محدوده روستای کله جوب) 10:14 PM
  • کرمانشاه-کوزران، روستای باباجان 10:16 PM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 10:15 PM
  • قزانچی-کامیاران، روستای خانم آباد 10:15 PM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 10:16 PM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 10:14 PM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 10:13 PM