• ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 9:28 PM
  • کرمانشاه - قزانچی، مقابل شهرک صنعتی 9:27 PM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 9:27 PM
  • قزانچی-کامیاران، روستای خانم آباد 9:24 PM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 9:28 PM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 9:28 PM
  • سنندج - کامیاران، سه راهی موچش 9:28 PM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 9:24 PM