• ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 8:36 PM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 8:35 PM
  • قزانچی-کامیاران، روستای خانم آباد 8:36 PM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 8:35 PM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 8:35 PM
  • سنندج - کامیاران، سه راهی موچش 8:36 PM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 8:32 PM