• کنگاور - اسد اباد، روستای رحمت آباد 10:31 PM
  • کرمانشاه-بیستون، اداره استاندارد 10:32 PM
  • ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 10:32 PM
  • ایلام - ایوان، کیلومتر 42.5 (محدوده روستای کله جوب) 10:32 PM
  • کرمانشاه-کوزران، روستای باباجان 10:33 PM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 10:32 PM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 10:33 PM