• کنگاور - اسد اباد، روستای رحمت آباد 3:22 AM
  • کرمانشاه-بیستون، اداره استاندارد 3:21 AM
  • ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 3:24 AM
  • ایلام - ایوان، کیلومتر 42.5 (محدوده روستای کله جوب) 3:23 AM
  • کرمانشاه-کوزران، روستای باباجان 3:23 AM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 3:24 AM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 3:22 AM