• کنگاور - اسد اباد، روستای رحمت آباد 2:42 AM
  • کرمانشاه-بیستون، اداره استاندارد 2:40 AM
  • کرمانشاه-کوزران، روستای باباجان 2:43 AM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 2:44 AM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 2:44 AM