• کرمانشاه-بیستون، اداره استاندارد 8:55 PM
  • ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 8:55 PM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 8:54 PM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 8:54 PM