• کنگاور - اسد اباد، روستای رحمت آباد 9:55 PM
  • کرمانشاه-بیستون، اداره استاندارد 9:55 PM
  • ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 9:56 PM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 9:55 PM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 9:54 PM