دور بين هاي نظارت تصويري
 دستگاههاي تردد شمار برخط
 کارگاه های جاده ای
انسداد ها
امداد فنی خودرو
 وضعیت آب و هوا
جایگاه سوخت
مجتمع های خدمات رفاهی
مساجد و نمازخانه ها
تصادفات
راهدارخانه
بیمارستان ها و مجتمع های خدمات درمانی
تعمیرگاه ها